Size uygun şirket tipi hangisi?

Şahıs işletmesi, Limited Şirket, Anonim Şirket gibi seçeneklerden size uygun olanı seçmeniz, doğru tercihi yapmanız gerekmektedir... Devamı »

Limited Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

6102 sayılı Yeni TTK sonrası Limited Şirket Kuruluşu için gerekli belgeler... Devamı »

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

6102 Sayılı Yeni TTK\'ya göre Anonim Şirket Kuruluşu için gerekli bilgi ve belgeler başlıklar halinde... Devamı »

Şirket Kurmanın Faydaları

Şirket Kurmanın Faydaları Devamı »

Kurumsal Vizyonun Faydaları

Kurumsal Vizyonun Faydaları Devamı »

1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni TTK sonrasında tek ortaklı limited şirket ve anonim şirket kuruluşu mümkün hale geldi... Devamı »

Şirketlerin 6102 sayılı yeni TTK ile getirilen otomatik tasfiye uygulamasına ilişkin beklediği tebliğ nihayet yayınlandı.... Devamı »

 

Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler

Anonim Şirket kuruluşunda ihtiyaç duyulan belgeler listesi aşağıdaki gibidir;

 • Dilekçe (bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • 3 sayfadan oluşan Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 nüsha, yabancı sermaye var ise 4 nüsha)
 • Noter tasdikli ana sözleşme (4 nüsha)  
 • Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
 • Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı
 • Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)
 • Pay bedellerinin Kanunda veya ana sözleşmede belirtilmiş olan en az tutarının ödendiğine dair banka dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 • Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı – ortakların resimleri bulunmalıdır)
 • Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 • Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 • Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
 • Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
 • Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 • Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye’de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 • Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği.

 

 

Anonim şirket kuruluşuna ilişkin özellikli konular için diğer yazılarımızı takip ediniz…

Print Friendly

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.